Instruktor terapii uzależnień – nowy zawód na rynku?

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Osoby, które pracują w zawodzie instruktora terapii uzależnień pomagają ludziom uzależnionym od narkotyków oraz innych używek pod okiem specjalisty. Sama terapia uzależnień jest procesem, którego zadaniem jest reedukacja oraz resocjalizacja osoby uzależnionej. Branie w niej udziału pomaga uzależnionemu w rozstaniu się z nałogiem oraz w powrocie do normalnego istnienia w społeczeństwie. Żeby zostać instruktorem terapii uzależnień wystarczające jest ukończenie rocznego kierunku instruktora terapii uzależnień w szkole policealnej.

Jakie są obowiązki instruktora terapii uzależnień?

Praca z osobami uzależnionymi jest wyjątkowo odpowiedzialna, ale też bardzo satysfakcjonująca. Jej rezultaty widać w zmianach losu każdej osoby, która wyzdrowiała. Instruktor terapii uzależnień razem z zespołem specjalistów planuje oraz prowadzi terapię i obserwuje z nimi proces zdrowienia u osoby uzależnionej. Co więcej, zajmuje się też edukacją prozdrowotną, profilaktyką oraz popularyzacją życia bez nałogów. Instruktor terapii uzależnień ma również wiele innych obowiązków. Zalicza się do nich na przykład rejestrację i ewidencję zgłoszeń oraz przygotowywanie sprawozdań z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy w czasie dyżuru. Instruktorzy informują pacjentów o sposobach na pozbycie się nałogu, realizują podstawowe zabiegi medyczne, na przykład opatrują powierzchownie rany lub przeprowadzają płukanie żołądka, badają podstawowe parametry życiowe pacjentów. Mogą też unieszkodliwiać i izolować osoby agresywne. Do innych zadań instruktora terapii uzależnień należy spisywanie oraz zabezpieczanie ubrań i przedmiotów, które należą do pacjentów. Sprawują oni też doraźną opiekę nad osobami, które są pod wpływem narkotyków.

Jakie są perspektywy pracy po kursie?

Kierunek przygotowujący do pracy w tym niszowym zawodzie został przygotowany w ten sposób, aby odpowiedzieć na oczekiwania pracodawców i przekazać praktyczną wiedzę. Aby zostać słuchaczem na takim kierunku, należy ukończyć liceum ogólnokształcące, technikum albo liceum dla dorosłych. Nie ma konieczności zdawania matury. Naukę można zacząć w lutym lub we wrześniu. W wielu szkołach można zarejestrować się na takie zajęcia przez Internet. Później szkoła policealna kontaktuje się z takim kandydatem i odpowiada na jego ewentualne pytania dotyczące nauki. W sekretariacie można należy złożyć: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości, dwa zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Trzeba też okazać dowód osobisty. Kierunek „Instruktor terapii uzależnień” w szkole policealnej trwa tylko 1 rok. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności. Może znaleźć pracę w ośrodkach oraz gabinetach leczenia uzależnień, poradniach psychoterapeutycznych, jednostkach prowadzących grupy wsparcia, stowarzyszeniach i fundacjach.

Czego można się nauczyć na kursie?

Program nauczania obejmuje między innymi zajęcia z podstaw psychologii ogólnej oraz wprowadzenie do psychopatologii. Słuchacze pogłębiają również swoją wiedzę na temat patologii społecznych, dysfunkcji współczesnej rodziny, poznają podstawy interwencji kryzysowej z elementami profilaktyki. Podczas pracy instruktora terapii istotna jest znajomość oraz zrozumienie społecznych uwarunkowań oraz konsekwencji uzależnień. To również znajduje się w programie nauczania. Prowadzone są też zajęcia ze strategii terapeutycznych w terapii indywidualnej i grupowej. Przeprowadzany jest trening kompetencji interpersonalnych. W programie nauczania jest również typologia uzależnień od substancji i środków psychoaktywnych.

Na czym polega terapia uzależnień?

Kompleksowe leczenie to jedyny sposób na pozbycie się uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Złożone jest ono z leczenia odwykowego, leczenia uzależnienia oraz terapii uzależnienia. Pierwszym etapem jest przerwanie ciągu zażywania przez osobę uzależnioną. Później przeprowadza się detoksykację organizmu u pacjenta i oczyszczanie organizmu z narkotyków lub leków.