Terapeuci

Ośrodek leczenia uzależnień młodzieży | Terapia
Całodobowy, stacjonarny ośrodek dla dzieci i młodzieży od 14 r.ż.
Terapia refundowana przez
Katarzyna Pasierbiak – Kierownik terapii Ośrodka Mgr psychologii; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu; członek Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu; obecnie w trakcie pracy doktorskiej oraz w Studium Profesjonalnej Psychoterapii dostosowanej do wymagań przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia Ustawy o zawodzie psychoterapeuty, a także do wymagań stawianym osobom pretendującym do uzyskania certyfikatu European Certificate of Psychotherapy poświadczanego przez międzynarodowe European Association for Psychotherapy.
Edyta Jagielska Mgr psychologii: certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; wieloletni staż pracy w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin; członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Robert Mazurkiewicz Mgr pedagogiki; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych w warunkach stacjonarnych; wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami osób uzależnionych; członek Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej; certyfikowany realizator programu profilaktyki selektywnej ,,Fred goes net”.
Piotr Sawicz Mgr socjologii; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; od 2007 r. pracuje z osobami uzależnionymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym zarówno w obszarze uzależnień od alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz uzależnień behawioralnych. Od wielu lat współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Realizator rekomendowanego programu profilaktyki „Fred goes net”; posiada tytuł Praktyka NLP uzyskany w Polskim Instytucie NLP oraz jest coachem Portugalskiego Modelu Coachingu PMC. „Jestem przekonany, że człowiek z natury jest dobry, że wystarczy pomóc mu na nowo zrozumieć błędy w postrzeganiu i przeżywaniu świata w którym żyje, aby sam zaczął rozwijać swój potencjał.
Małgorzata Kowal Mgr pedagogiki; specjalista psychoterapiiterapii uzależnień w procesie certyfikacji; absolwentka Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych; doświadczenie i wieloletni staż pracy z młodzieżą uzależniona od substancji psychoaktywnych w ośrodku stacjonarnym a także ambulatoryjnie z młodzieżą oraz pacjentem dorosłym.
Dariusz Kwiatkowski Doktor medycyny; specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji; instruktor terapii uzależnień; doradca rozwoju osobowości; wieloletnie doświadczenia po terapii własnej oraz w pracy w poradni leczenia uzależnień; po szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie psychoterapii dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholików.
Przemysław Kaźmierczak
Mgr filozofii i socjoterapii; specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji; instruktor terapii uzależnień; doradca rozwoju osobowości; wieloletnie doświadczenie w terapii młodzieży i jej rodzin.
Eugeniusz Niewolik
Instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji; wieloletnie doświadczenia po terapii własnej; czynny udział w grupach AA , grupach wsparcia oraz niesienie pomocy osobom uzależnionym.

Zespół uzupełniają 4 dyplomowane pielęgniarki pracujące na oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień, które sprawują opiekę nad naszymi pacjentami.